KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO IM. BŁ. MARII MERKERT W GRUDZIĄDZU

 Przedszkole Integracyjne daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Grudziądzu funkcjonuje od września 2013 roku. Uczęszczają do niego zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne. Założeniem przyświecającym nam w codziennej pracy jest wspomaganie indywidualnego rozwoju naszych wychowanków we wszystkich sferach osobowości, uczenie samodzielności oraz rozwijanie ogólnoludzkich wartości takich jak akceptacja i tolerancja odmienności każdego członka społeczności przedszkolnej.

Celem przedszkola jest:

  1. Zapewnienie dzieciom uczęszczającym do przedszkola opieki, wychowania i edukacji    odpowiednich do wieku, tempa i dynamiki rozwoju psychofizycznego od 2,5 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
  2. Wspomaganie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
  3. Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
  4. Umożliwienie dziecku niepełnosprawnemu aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowiska lokalnego.

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na rozwijaniu inteligencji wielorakiej naszych wychowanków. To od nas nauczycieli, rodziców w dużym stopniu zależy, które talenty rozkwitną, a które być może nigdy się nie ujawnią.

Nasze przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru dowolnej, różnorodnej aktywności dziecka. Przedszkolak, który ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawnia swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielowi określenie jego potencjału oraz kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę odgrywa również rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować potencjał rozwoju dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola , ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich.

W codziennej pracy z dziećmi w naszym przedszkolu wykorzystuje się różne metody, oraz  elementy niektórych z nich. Zarówno wszystkie metody, jak i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Na potrzeby małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością w przedszkolu prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwane również wczesną rewalidacją. Są to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Przedszkole realizuje program „Razem w przedszkolu”

Przygotowujemy naszych przedszkolaków do różnego rodzaju imprez, w których  zazwyczaj uczestniczą całe rodziny. Uczestnictwo w tych aktywnościach daje motywacje do działania, podnosi samoocenę dziecka oraz wzmacnia wiarę we własne siły. Dzieci niepełnosprawne odnoszą sukcesy również często jak ich pełnosprawni rówieśnicy.

Pracownicy przedszkola to wysoko wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna wspomagana przez personel pomocniczy. W systematyczny i ciągły sposób rozwija własną aktywność zawodową.

Baza przedszkola

W budynku Domu Zgromadzenia sióstr św. Elżbiety funkcjonuje Specjalny Ośrodek Wychowawczy. Przebywają tu dziewczęta od 7-24 roku, jeżeli posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Budynek  otoczony jest ogrodem, na którym znajduje się plac zabaw pełniący  rolę rekreacyjno – dydaktyczną. Placówka jest przystosowana do potrzeb dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. Posiada gabinety terapii wyposażone w specjalistyczne pomoce i programy multimedialne pozwalające na optymalną pracę z dzieckiem. Sala doświadczeń świata wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt, urządzenia i programy do stymulacji rozwoju dzieci oraz do specjalistycznej diagnozy i terapii różnych dysfunkcji i mikrodeficytów. Pracownia logopedyczna posiada nowoczesne programy do diagnozy i ćwiczeń logopedycznych.  Dzieci korzystają również z pracowni plastycznej i  fitness, a w auli teatralno- kinowej przedstawiają swoje umiejętności podczas występów z różnych okazji Przedszkola.

Sylwetka absolwenta  :

Naszą ambicją jest, by absolwent Niepublicznego Przedszkola  Integracyjnego w Grudziądzu był:

  • przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,
  • był aktywny, dociekliwy , kreatywny i ambitny,
  • by rozumiał świat i wartości w nim nagromadzone,
  • by dbał o swoje zdrowie i sprawność fizyczną,
  • by umiał pracować w zespole,
  • by osiągał w większości bardzo dobre wyniki w nauce szkolnej.
Koncepcja Pracy (tabela)
Koncepcja Pracy (tabela)
koncepcja_pracy.pdf
Version: 1.0
357.5 KiB
429 Downloads
Szczegóły