Koncepcja pracy

Koncepcja Pracy Przedszkola Sióstr Elżbietanek

„Człowiek otrzymuje od Boga swą istotną godność, a wraz z nią zdolność wznoszenia się ponad wszelki porządek społeczny w dążeniu do prawdy i dobra. Jest on również jednak uwarunkowany strukturą społeczną, w której żyje, otrzymanym wychowaniem i środowiskiem”

Jan Paweł II

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustaw, w tym w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz.560).

Nasze przedszkole:

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety mieści się w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Grudziądzu.
Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, która nieustannie dba o swój rozwój zawodowy i podniesienie poziomu warsztatu pracy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia.
Placówka obejmuje: pięć sal dydaktycznych, pięć odrębnych łazienek, dwa pomieszczenia na szatnię, salę doświadczania świata, salę integracji sensorycznej, gabinet logopedyczny, aulę teatralno-kinową, kuchnię, gabinet dyrektora oraz pomieszczenia biurowe i gospodarcze.
Sale wyposażone są w różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci.
Dobrze wyposażona sala integracji sensorycznej umożliwia oddziaływanie na wszystkie zmysły dziecka (zwłaszcza dzieci, które mają orzeczenie o kształceniu specjalnych lu zalecenia do pracy w tej dziedzinie).
Przedszkole posiada duży, ogrodzony ogród z nowoczesnym i urozmaiconym sprzętem rekreacyjno-gimnastycznym, dostosowanym do możliwości wiekowych dzieci. W ogrodzie znajduje się również scena do występów dzieci podczas festynów rodzinnych.

Priorytety:

Wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach z Bogiem, rodzicami i środowiskiem.
Dostosowanie przedszkola w zakresie materialnym, kadrowym do wymagań programowych z uwzględnieniem potencjalnych możliwości dzieci.
Wypracowanie dobrych stosunków międzyludzkich i właściwej komunikacji społecznej.

Misja:

Jesteśmy niepublicznym przedszkolem katolickim prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr świętej Elżbiety Prowincji Toruńskiej.
Podstawą działania naszego przedszkola jest pragnienie realizacji chrześcijańskiej wizji wychowania.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania katolicki system wartości.
Wzmacniamy rodziny w katolickim wychowaniu dzieci, kształtowaniu chrześcijańskiej postawy oraz wspieramy działania wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą.

Wizja absolwenta:

Nasi wychowankowie rozumieją i szanują podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Znają swoją godność Dziecka Bożego, a wiarę w Boga potrafią wyrażać w modlitwie oraz w codziennych sytuacjach.
Zdobyta w przedszkolu wiedza, umiejętności i sprawności, pozwoli im sprostać wymaganiom stawianym w dalszej edukacji i w dorosłym życiu.
W przyszłości kierować się będą takimi wartościami moralnymi jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość.
Są ciekawi świata, twórczy i aktywni.
Potrafią nawiązać przyjazne kontakty z ludźmi. Są otwarci i wrażliwi na potrzeby innych.
Mają ukształtowane poczucie przynależności i tożsamości narodowej.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

 1. Przedszkole współpracuje z rodzicami na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez:
  ujednolicenie oddziaływań procesów wychowawczych między domem rodzinnym a przedszkolem,
  zapoznawanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu programami i planami pracy,
  wspieranie rodziców w celu osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej,
  udzielanie pomocy przez specjalistów,
  aktywne uczestniczenie w życiu przedszkola,
  podnoszenie świadomości edukacyjnej (pedagogizacja rodziców).
 2. Przedszkole współpracuje z placówkami oświatowymi i instytucjami użyteczności publicznej:
  Szkołą podstawową – zwiedzanie szkoły, udział dzieci w lekcjach otwartych, zawodach sportowych, spotkania podczas różnych uroczystości.
  Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, funkcjonującym w tym samym budynku- wzajemny udział w różnych uroczystościach, teatrzykach, organizowanie różnego rodzaju konkursów, festynów.
  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – udział w warsztatach, kursach doskonalących i szkoleniowych Rady Pedagogicznej, opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców.
  Biblioteką Publiczną – zwiedzanie biblioteki, wypożyczanie książek, udział w zajęciach edukacyjnych.
  Młodzieżowym Domem Kultury – udział dzieci w konkursach, teatrzykach, wystawach prac.
  Komendą Miejską Policji – udział w pokazach i zajęciach z bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.
  Komendą Straży Pożarnej – udział w pokazach i zajęciach dotyczących bezpieczeństwa.
  Strażą Miejską – udział w pokazach i zajęciach edukacyjnych.
 3. Działalność przedszkola jest promowana w środowisku lokalnym poprzez:
  dbanie o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
  prowadzenie kroniki przedszkolnej,
  prowadzenie strony internetowej przedszkola,
  organizowanie festynów rodzinnych,
  zapraszanie do przedszkola przedstawicieli placówek oświatowych i instytucji użyteczności publicznej